MAŁE GRANTY

Celem konkursu  jest wspieranie działań, które przyczyniają się do:

 • ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty praw podstawowych oraz utrzymania i dalszego rozwoju społeczeństw  demokratycznych, opartych na prawie i na praworządności;
 • rozwijania roli rzeczniczej i strażniczej organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • zwiększenia zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne i decyzyjne z udziałem władz lokalnych, regionalnych i krajowych;
 • wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach społeczeństwa obywatelskiego;
 • wypracowania mechanizmów, narzędzi lub metod działania, pozwalających na wzmacnianie sprawczości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich upodmiotowienia, jako aktywnych uczestników życia społecznego, mających wpływ na rzeczywistość.

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko te projekty, których założenia wpisują się we wskazane powyżej cele.
Małe granty w wysokości od 10 000 do 20 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 miesięcy do 12 miesięcy. Przewidziano dwa nabory dla tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono w każdym z  naborów po  400 tyś. euro.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA PLATFORMIE WITKAC

Drugi nabór zostanie ogłoszony w I kwartale 2024.

Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
Przykładowe działania: 

 • działania informacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości nt. znaczenia Karty i docieranie do opinii publicznej oraz kluczowych dla danego obszaru podmiotów;
 • komunikacja i informowanie społeczeństwa za pomocą różnych środków komunikacji, w tym mediów społecznościowych;
 • szkolenia, warsztaty, doradztwo;

działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.


 

Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.         
Przykładowe działania:

 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa;
 • prowadzenie działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości na mocy Traktatów UE i Karty;
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i spraw sądowych;
 • badania i analizy mające na celu informowanie o procesie kształtowania polityki na poziomie UE i krajowym;
 • opracowywanie narzędzi i standardów wspierających wartości UE;

działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.


 

Wspieranie grup docelowych – ofiar i grup narażonych na dyskryminację, których podstawowe prawa są naruszane.
Wybór tego obszaru tematycznego obliguje wnioskodawcę do równoczesnego zaplanowania działań z obszaru tematycznego nr 1 Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
Przykładowe działania:

 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa lub wsparcia;
 • wsparcie ofiar (np. ofiar przemocy, dyskryminacji, wojny itp.);
 • doraźna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;

działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.


 

Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.
Przykładowe działania:

 • koalicje i partnerstwa między organizacjami na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w kształtowaniu polityk lokalnych;
 • lobbing i adwokatura w celu wywarcia wpływu na politykę i procesy decyzyjne (na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim);
 • działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.

1. Nabór wniosków trwa od 6 października 2023 roku do 6 grudnia 2023 roku do godziny 12.00
2. Decyzja o przyznaniu grantów zostanie opublikowana do 6 lutego 2024 roku.
Operator zastrzega możliwość wydłużenia tego terminu w sytuacji dużej liczby wniosków do oceny.
3. Działania należy rozpocząć najwcześniej 1 marca 2024 roku.

W konkursie złożyć wniosek mogą:

 1. stowarzyszenia, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.); z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych;
 2. fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru;
 3. związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Projekt wspiera działania prowadzone przez Podmioty wymienione w punkcie 1 z terenu całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. Dodatkowe punkty strategiczne otrzymają Podmioty zarejestrowane w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców.

Zapraszamy do kontaktu z HELP DESK od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod wskazanymi numerami telefonów czekają Konsultantki regionalne oraz Agnieszka Gajc Koordynatorka Projektu i Iwona Szablewska Kierowniczka ds. procedur grantowych.

MAKROREGION 1 | Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie
Karolina Stachowska
karolina.stachowska@frdl.org.pl
tel. 531 138 289


MAKROREGION 2 | Województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie
Iwona Kamińska
ikaminska@frdl.bialystok.pl
tel. (85) 307 01 30


MAKROREGION 3 | Województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie
Agnieszka Moszowska (łódzkie, opolskie)
agnieszka.moszowska@frdl.org.pl
tel. 699 902 525


MAKROREGION 4 | Województwa: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie
KOORDYNATORKA PROJEKTU
Agnieszka Gajc
agnieszka.gajc@frdl.org.pl
tel. 574 511 945

KIEROWNICZKA DS. PROCEDUR GRANTOWYCH
Iwona Szablewska
iwona.szablewska@frdl.org.pl  
tel. 693 128 557

Spotkanie informacyjne - konkurs na małe granty

26.10 godz. 10.00 – 12.00 | 9.11 godz. 10.00 – 12.00 | 16.11 godz. 10.00 – 12.00 | 23.11 godz. 10.00 – 12.00 | 30.11 godz. 10.00 – 12.00

Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiecie się:

 • jakie są najważniejsze zasady składania wniosków w konkursie
 • na jakie działania można pozyskać środki oraz jakie są koszty kwalifikowane
 • będziecie mogli uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z przygotowaniem projektu i napisaniem wniosku.

Warsztaty odbędą się na platformie ZOOM.
Link do spotkania prześlemy na podany przy rejestracji adres e-mail dzień wcześniej.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Prowadząca:

Iwona Szablewska 

Kierowniczka ds. grantów, Dyrektorka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Zielonej Górze.